Forsiden
Foreningen
Det sker
Udgravninger
Links

Billedserier
Udgravninger

Udflugter
Aktiviteter

 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aktivitetsside


Aktiviteter 2007
 

17. dec Maf 38 Udgravningen er slut. Stor rendegraver ved Posehøj. Vi havde tidligere set nedgravet grøft lige uden for yderste randkæde. Den blev nu forfulgt, og det viste sig, at den fortsatte rundt om hele højen. Med stenspor på nordsiden. Også dette blev tegnet og fotograferet.
Alt ialt er Posehøj et mægtigt anlæg, men vi har også, med større eller mindre hold, gravet derude 26 dage.
Herefter blev der gravet 4 meter dybe huller, hvor tilbageværende sten blev lagt. Så udjævning og  fordeling af mulddyngerne. Man kunne næsten ikke se, at vi havde været der.
5. december   Juleglögg hos Jørgen i Bjergby. 20 fremmødte og stor hygge. Gættespil med spørgsmål fra foreningens 20-årige liv.
Vi snakker om selv at stå for noget om ældre stenalder. Tage H, Hans, Mogens og Otto vil gå sammen for at finde ud af noget.
Det besluttes, at 2008's eksperimenterende projekt skal handle om gamle håndværk. Gode ideer efterlyses og bedes givet til een i bestyrelsen. Der blev nævnt vævning med opstaltvæv, farvning, garvning, syning i skind, pileflet m.m.
7. november   Onsdagsmøde på museet. 15 fremmødte. Så de flotte fund fra Posehøj. Flintdolken og de tre stridsøkser. Så billeder fra og gennemgik udgravningen. Snakkede om evt. kommende stenalderkursus med Inge som leder. Alle var interesserede. Jørgen inviterer til juleafslutning med glögg onsdag den 5. dec.kl. 19.00.
7. november Maf 38 Frits, Tage Hansen, Kristian Ringgaard og Otto. Den sidste del af midterbalken fjernes. Kristian har kun en time, før han skal til stor fødselsdag. Finder Posehøjs 3. stridsøkse.
5. november Maf 38 Ove fra Konserveringsanstalten i Skive tager de sidste perler op i præparat. Oprensning viser, at der er tandemalje fra 3 mennesker i graven.
Det afklares, at der ligeledes er tandemalje i den afrensede flade ud for centralgraven. ( Den midterste grav med den elegante, skibsformede stridsøkse.)
31. oktober Maf 38 Drømmedagen. Tage H, Kristian R, Ingvar, Frits, Otto og siden Louise. Vi startede med at hjælpe Niels Kristian Østergård med at læsse store randsten op i grabben på hans store traktor. Derefter begyndte vi at fjerne den tilbageværende balk. Vi kunne se trækullagene næsten ved undergrunden. I dolkgraven var der ikke flere fund, men mellem de to grave fandt Tage H en fantastisk elegant stridsøkse. Ved nøjere studie af profilen kunne vi erkende et grav-fyldskift. I graven med de to trækulslinier fandt Frits endnu en stridsøkse. Denne gang af prikhugget porfyr. På  det neden under beliggende brandlag dukkede en del ravperler frem. Louise fremdrog de 6 første, men da der var mange flere, besluttedes det at hidkalde Konserveringsanstalten i Skive, for at de kunne optage de sidste perler i præparat. Det sker på mandag den 5. november kl. 9.
Det er endnu aldrig før sket, at vi har måttet skåle tre gange, på 3 forskellige, meget fine fund. Niel Kristian Østergård deltog på god vis med en flaske Dr. Nielsen.
27. oktober Maf 38 De sidste småudgravninger. Tegning i plan og profil. Tværprofil mangler.
24. oktober Maf 38 Stor rendegraver søger efter eventuelle ikke fundne anlæg.
20. oktober Maf 38 Mange udgravere og mange gæster i udgravningen. Artiklen i Morsø Folkeblad har øget interessen. Dorthe fandt et stort ravhængesmykke i brandlaget i østenden af dolkgraven, ganske tæt ved cementmålepunktet. Nogle få keramikstykker tæt ved det først fundne. Også med dekorationer af snoretryk.
17. oktober Maf 38 Kresten, Ingvard, Kristian, Frits, Tage H, Louise og Otto. Lidt op ad dagen Poul M med sine 2 drenge og Inge. Fortsat afdækning i og omkring centralgraven. Ingen fund ud over keramikrandskår fra tragtbæger med vandrette dekorationsstreger, formodentlig snoretryk, fundet tæt ved graven med flintedolken, i niveau med gravbunden.
15. oktober Maf 38 Ingvard og Kresten. Afrydning med maskine, oprensning og fotografering.
13. oktober Maf 38 Frits, Knud, Ingvard, Kristian og Kresten. Indre randkæde på vestsiden afdækket. Centergraven renset ned til brandlaget. Muligvis en ny grav syd for centergraven.
12. oktober Maf 38 Poul og Kresten. Tegning og opmåling af centergraven. Store sten fundet, måske er det indre randkæde på denne side af balken.
10. oktober Maf 38 Frits, Kristian og Kresten. Ravperle fundet i centergraven
6. oktober Maf 38 Frits, Erling, Ingvard og Kresten. Flot flintedolk fundet i centrum af højen.
3. oktober   Onsdagsmøde. Poul tog de fremmødte med til Jørsby, hvor vi så den spændende udgravning af en middelalderbolig som han er i gang med.
26. september Maf 38 Igen var der mange. Frits, Hans, Knud, Ingvard, Kristian og Kresten. Inge og Poul var der også hele dagen. Alt blev tegnet og målt op. 6 ravperler fundet i det brændte lag. Der viser sig flere store sten i centrum af højen.
22. september Maf 38 Stort fremmøde.Dorthe, Hans Georg, Ingvard, Knud, Erling, Kristian, Kresten. De kom, de så, de gravede. Randkæden, som blev synlig efter rendegraveren, blev afrenset og der blev afrenset et område med brændte planker.
17. september Maf 38 Poul Mikkelsen kom med en rendegraver og fik fjernet overjorden af højen.
15. september Maf 38 Hans Georg, Ingvard og Kresten. Gravning indenfor og udenfor indre randkæde. 2 ravperler fundet tæt på søgegrøften indenfor randkæden.
8. september Maf 38 Kresten, Ingvar, Hans, Knud, Tage H, Tage M og Otto. Fortsat afgravning indenfor mindste randkæde. 2. søgegrøft rettet op. En del tegnet.
5. september Maf 38 Kristian, Knud, Louise og Otto. Vi skrabede lag på lag indenfor den inderste randkæde, der nu er ganske flot og ser ud til at være intakt.
5. september   1. onsdag i måneden møde på museet. Kun ganske få var mødt op. Vi så billeder af fund fra sogneundersøgelsen i Redsted. Nogle få hold mangler at aflevere indberetningssedler til Poul Mikkelsen. Vi snakkede om mulig kursusform. Der bliver formodentlig noget her i efteråret. Også snak om afløsningsmodel for Otto. ( Tur til det græske ! )
1. september Maf 38 Mogens, Erling, Bent, Otto og Dorthe. Vi fjernede jord indenfor den inderste randkæde. Indenfor en mindre stenkreds fandt vi 5 ravperler. Ingen andre fund, men anlægget må formodes at være en grav.
29. august Maf 38 Ingvar, Kresten, Knud, Kristian og Otto. Flere randsten og brandlag. Stadig tilsyneladende uplyndret.
27. august Maf 38 Ingvar, Louise og Otto. Tværsøgegrøft næsten i bund. Måske 3 randkæder i alt. Stadig intet plyndringshul.
25. august Maf 38 Kresten, Kristian, Carl og Otto. Dorthe med barnebarn på besøg. Ny, tværgående søgegrøft. Dybt: Sten fra mindre randstenskæde ?  Sten + trækulslag. Afrensning over centralgrav ?
24. august Maf 38 Afrømning af pløjelag. Ingvar og Otto.
23. august   Morsø Arkæologiforening og Skiveegnens Arkæologiforening besøger den kæmpemæssige udgravning ved Bilstrupvej i Skive. Museumsinspektør Inge Kjær Kristensen og udgravningsleder Malene Nymann fortalte om udgravningen, der omfatter 2 ha jord. De tusindvis af stolpehuller blev registreret med GPS og indført i digitale planer. Man focuserede på gårdsanlæg, og der var fund fra dolktid, bronzealder, yngre romertid og ældre germanertid.
19. august Maf 38 Fortsat afrømning af muldlag og afrensning af sten i randkæde.
15. august Maf 38 Afsætning af målesystem og start på søgegrøft i Posehøj i Centrum. Muldlag påbegyndt fjernet med mini-rendegraver. En del hovedstore sten. Formentlig randstenskæde.
16. juni   Udflugt til Ålborgområdet. Vi mødte arkæolog Niels Houe, der skulle guide os gennem dagen, ved Sebbersund. Først gik vi op på bjerget, hvorfra vi kunne se ned over hvor handelspladsen og kirken have ligget. Så til Ålborg, hvor vi bag sportsarenaen "Gigantium" så byhøj, hvor den øverste del var synlig, med husomrids og "kælder". Dernæst til Lindholm Høje museum og gravanlæg. Dernæst Gråbrødre kloster 3 meter under gadeniveau. Grundet den stadig silende regn måtte vi opgive at se udgravninger.
17. - 27. maj   Sogneundersøgelse i Redsted. Aktive deltagere: Dorthe, Gunhild, Hans, Margrethe, Otto, Louise, Ingvar, Erling, Tage, Vibeke, Kresten, Hans Jørgen, Kristian, Tage og Rut. Vi besøgte alle landejendomme og udvalgte byhuse. 4 store, private samlinger og et par steder nogle få oldsager.
Venlig modtagelse, men langt de fleste steder var der ingen oldsager. De havde været der, men var forsvundet ved ældre landmænds død eller bortrejse. De fleste beboere havde intet kendskab til den omkringliggende jord. Langt de fleste steder var jorden solgt fra eller bortforpagtet. Næsten al jord i sognet blev dyrket af ca. 15 store gårde. Mange af de lokalt fødte kunne berette om, at deres bedsteforældre havde været med til at opdyrke Sindbjerg hede.
Alle oplysninger og fotos tilgår museet.
24. maj   Arkæolog Niels Houe fra Ålborg Historiske Museum kommer, på Skive museum, med oplæg til vores sommerudflugt til Ålborgområdet.
28. marts   Møde på museet. Alt handlede om den kommende sogneundersøgelse i Redsted. Der blev dannet 8 hold. Det aftaltes, at hvert hold kommer ind på muset og ser luftfotos over "deres" område      ( uregistrerede gravhøje ) og læser relevante oplysninger, i Sognebeskrivelsen eller på: http://www.dkconline.dk/ . Luftfotos og mappe ligger i det lille rum bag frokoststuen.
16. marts   Vagn Ove Balle, Kristian Ringgaard, Poul Mikkelsen og Otto deltager i planlægningsmøde på museet forud for sogneundersøgelsen i Redsted.
28. februar   Generalforsamling i Riddersalen på Dueholm kloster. 15 deltagere. Formandens beretning blev godkendt såvel som kassererens regnskab.
Nogen snak om pensionisters hverdagsgravninger kontra de erhvervsaktives weekendgravninger.
Det besluttedes at lave en Sogneundersøgelse i Redsted sogn. På onsdagsmødet den 28. marts vil Otto og Poul Mikkelsen have materialer klar. + luftfotos. Ruterne vil blive fordelt denne aften.
Dorte, Erling og Otto blev genvalgt til bestyrelsen. Tage M og Tage H genvalgt som revisor og revisorsuppleant. Jørgen Christensen havde ønsket at gå ud af bestyrelsen, og han bliver afløst af Kristian Ringgaard. Kresten Bak bestrider så ene jobbet som bestyrelsessuppleant. Museet gav kaffe og kage.
7. januar   Besøg på Thisted museum, hvor arkæologerne Louise Olsen og Jens Henrik Bech fortalte om den meget flotte udstilling: Under jernalderbondens tag. Her var bl. a. kornsilo, træske, guldmønt, grime og bronze bæltesmykke, udlånt fra Nationalmuseet. Desuden mange kar og en meget flot sildebens-stenpikning. Omkring 20 deltog i denne glimrende aften.